skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bioaccumulation of metals in human blood in industrially contaminated area

Jan , F. Akbar ; Ishaq , M. ; Khan , S. ; Shakirullah , M. ; Asim , S.M. ; Ahmad , I. ; Mabood , Fazal

Journal of environmental sciences, 2011, Vol.23(12), pp.2069-2077 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...