skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Preparation and characterization of hydrophobic Pt–Fe catalysts with enhanced catalytic activities for interface hydrogen isotope separation

Hu , Sheng ; Hou , Jingwei ; Xiong , Liangping ; Weng , Kuiping ; Ren , Xingbi ; Luo , Yangming

Journal of hazardous materials, 2012, Vol.209, pp.478-483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...