skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Radiation damage evaluation on concrete within a facility for Selective Production of Exotic Species (SPES Project), Italy

Pomaro , B. ; Salomoni , V.A. ; Gramegna , F. ; Prete , G. ; Majorana , C.E.

Journal of hazardous materials, 2011, Vol.194, pp.169-177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...