skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Metal veins in the Kernouvé (H6 S1) chondrite: Evidence for pre- or syn-metamorphic shear deformation

Friedrich , Jon M. ; Ruzicka , Alex ; Rivers , Mark L. ; Ebel , Denton S. ; Thostenson , James O. ; Rudolph , Rebecca A.

Geochimica et cosmochimica acta, 2013, Vol.116, pp.71-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7037

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...