skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

potential of Sedum alfredii Hance for the biosorption of some metals from synthetic wastewater

Xiong , Ji Bing ; Mahmood , Qaisar ; Yue , Min

Desalination, 2011, Vol.267(2), pp.154-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9164

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...