skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sorption of atrazine and ametryn by carbonatic and non-carbonatic soils of varied origin

Kasozi , G.N. ; Nkedi-Kizza , P. ; Li , Y. ; Zimmerman , A.R.

Environmental pollution, 2012, Vol.169, pp.12-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...