skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A new atmospherically relevant oxidant of sulphur dioxide

Mauldin, R L ; Berndt, T ; Sipilä, M ; Paasonen, P ; Petäjä, T ; Kim, S ; Kurtén, T ; Stratmann, F ; Kerminen, V-M ; Kulmala, M

Nature, 09 August 2012, Vol.488(7410), pp.193-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1476-4687 ; PMID: 22874964 Version:1 ; DOI: 10.1038/nature11278

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...