skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluation of the Integrated Database Network System (IDNS) SmartGene Software for Analysis of 16S rRNA Gene Sequences for Identification of Nocardia Species

Conville , Patricia S. ; Murray , Patrick R. ; Zelazny , Adrian M.

Journal of clinical microbiology JCM, 2010, Vol.48(8), pp.2995-2998 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-1137

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...