skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Perceived volume, expected satiation, and the energy content of self-selected meals

Brunstrom , Jeffrey M. ; Collingwood , Jane ; Rogers , Peter J.

Appetite, 2010, Vol.55(1), pp.25-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...