skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Innate and specific gut-associated immunity and microbial interference

Singh , Vinod ; Singh , Kiran ; Amdekar , Sarika ; Singh , Desh Deepak ; Tripathi , Parul ; Sharma , Ganda L. ; Yadav , Hariom

FEMS immunology and medical microbiology, 2009, Vol.55(1), pp.6-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0928-8244

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...