skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Copper and chromium electrodialytic migration in CCA-treated timber waste

Virkutyte , J. ; Velizarova , E. ; Ribeiro , A.B. ; Sillanpaa , M.

Water, air, and soil pollution, 2005, Vol.160(1), pp.27-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...