skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The content of heavy metals in crops grew in metallically polluted region of Slovakia ; Obsah ťažkých kovov v poľnohospodárskej produkcii dopestovanej v metalicky zaťaženom regióne Slovenska

Lahučký , L. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre ; Árvay , J. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre ; Bystrická , J. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre ; Čéry , J. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre

Agriculture, 2009, Vol.(3), pp.156-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0551-3677

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...