skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tazke kovy ako kontaminanty ekosystemu lesa v okoli hutnickeho zavodu Zeleziarne Podbrezova, a.s.
Heavy metals as contaminants of forest ecosystem in surroundings of the metallurgical plant Zeleziarne Podbrezova, holding

Hlavacik , R.. Faculty Of Natural Sciences ; Skorsepa , M.Slovak Academy Of Sciences , Zvolen . Institute Of Forest Ecology ; Kmetova , J.Matej Bel Univ. , Banska Bystrica . Faculty Of Natural Sciences)

Folia Oecologica, 2004, Vol.(1), pp.17-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1336-5266

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...