skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

[Bibliography of Polish publications bearing on pedology, soil chemistry, soil cultivation, and water management]

Pondel , H.

Roczniki Gleboznawcze, 1984, Vol.(3/4), pp.127-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0080-3642

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...