skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Networking system for large rice field using independent power supply system and long distance wireless LAN

Hashimoto , M. ; Utsumi , T. ; Yukimatsu , K.

Agricultural Information Research, 2007, Vol.(1), pp.37-49

ISSN: 0916-9482

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...