skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Utilization of some plant polysaccharides for improving yoghurt consistency

Hussein , M.M. ; Hassan , F.A. ; Abd El-Daym , H. ; Salama , A. ; Enab , A.K. ; Abd El-Galil , A.A.

Annals of Agricultural Science, 2011, Vol.(2), pp.107-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0570-1783

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...