skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

(User interfaces in agricultural software between research and practice. A summary)

Noell , C.

14. Jahrestagung der Gesellschaft fuer Informatik in der Land-, Forst- und Ernaehrungswirtschaft (GIL), Leipzig (Germany), 4-6 Oct 1993, 1993, Vol.

Related ISBN: 3-9802919-4-4

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...