skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

[Comparative complexity of selected use algorithms and software ergonomic analysis of user interfaces in different videotex applications]

Landau , K. ; Riess , A. ; Novacek , P.

11. Jahrestagung der Gesellschaft fuer Informatik in der Land-, Forst- und Ernaehrungswirtschaft (GIL), Nuertingen (Germany), 10-12 Sep 1990, 1990, Vol.

Related ISBN: 3-8001-8633-0

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...