skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Volatile organic compound (VOC) adsorption on material: influence of gas phase concentration, relative humidity and VOC type

Huang, H ; Haghighat, F ; Blondeau, P

Indoor air, June 2006, Vol.16(3), pp.236-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0905-6947 ; PMID: 16683942 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...