skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tentative identification of lateritic crusts on Landsat Thematic Mapper imagery in Burundi [Geological Application of Remote Sensing, UNESCO-IUGS project, Landsat 5TM Gars project]

Trefois , P.

Pedologie, 1988, Vol.(2), pp.207-214

ISSN: 0079-0419

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...