skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Some Statistical and Computational Challenges, and Opportunities in Astronomy

Babu, G. Jogesh ; Djorgovski, S. George

Statist. Sci. 19, no. 2 (2004), 322-332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0883-4237 ; DOI: doi:10.1214/088342304000000774

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...