skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sąjungos padėtis 2018 galimi Sibiu aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatai : Sibiu aukščiausiojo lygio susitikimas dėl mūsų 27 valstybių narių Sąjungos ateities, 2019 m. gegužės 9 d.

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-79-93297-7 ; DOI: 10.2775/886102

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...