skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Intersectional discrimination in EU gender equality and non-discrimination law

Fredman, Sandra; European Commission ; Directorate-General for Justice and Consumers ; European Network of Legal Experts in Gender Equality and Non-Discrimination

ISBN: 978-92-79-57950-9 ; DOI: 10.2838/241520

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...