skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Labour market policy expenditure and participants : data 2009.

European Commission ; Statistical Office of the European Union

Eurostat. Statistical books ; European social statistics. Labour market policy. Expenditure and participants, 2011, 2011

ISBN: 978-92-79-21031-0 ; Series ISSN: 1725-602X ; DOI: 10.2785/16793

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...