skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Transcriptional reprogramming in yeast using dCas9 and combinatorial gRNA strategies

Jensen, ED ; Ferreira, R ; Jakočiunas, T ; Arsovska, D ; Zhang, J ; Ding, L ; Smith, JD ; David, F ; Nielsen, J ; Jensen, MK ; Keasling, JD

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...