skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Aggressive scripts, violent fantasy and violent behavior: A conceptual clarification and review

Gilbert, Flora ; Daffern, Michael

Aggression and Violent Behavior, September 2017, Vol.36, pp.98-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-1789 ; E-ISSN: 1873-6335 ; DOI: 10.1016/j.avb.2017.05.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...