skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Interactive Query Expansion: A User-based Evaluation in a Relevance Feedback Environment

Efthimiadis, Efthimis N

Journal of the American Society for Information Science, 2000, Vol.51(11), p.989 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8231 ; E-ISSN: 1097-4571

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...