skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

INTERFACES UTILISATEUR PERSONNALISÉES PRÉSENTANT DES TÂCHES DE SOINS
PERSONALIZED USER INTERFACES PRESENTING CARE TASKS

Govro, Kourtney ; Kerns, Devon ; Mills, Steven, Kent ; Evans, Kyle ; Corn, Rodney ; Cook, Tanner ; Rayson, Kristal

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...