skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Integrating Taxonomies Into Theory-Based Digital Health Interventions for Behavior Change: A Holistic Framework

Nahum-Shani, Inbal ; Kerr, Jacqueline ; Takemoto, Michelle ; Wang, Yunlong ; Fadhil, Ahmed ; Lange, Jan-Philipp ; Reiterer, Harald; Dias, Casimiro (editor)

JMIR Research Protocols, 2019, Vol.8(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1929-0748 ; DOI: 10.2196/resprot.8055 ; PMCID: 6350087 ; PMID: 30664477

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...