skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Merlin: Computer-Aided Oligonucleotide Design for Large Scale Genome Engineering with MAGE

Quintin, Michael ; Ma, Natalie J ; Ahmed, Samir ; Bhatia, Swapnil ; Lewis, Aaron ; Isaacs, Farren J ; Densmore, Douglas

ACS synthetic biology, 17 June 2016, Vol.5(6), pp.452-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2161-5063 ; PMID: 27054880 Version:1 ; DOI: 10.1021/acssynbio.5b00219

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...