skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

מערכות ושיטות לניתוח וסינתזת מצגי ידע מורכבים
Systems and methods for analyzing and synthesizing complex knowledge representations

Peter Joseph Sweeney ; Ihab Francis Ilyas ; Wu Zhou ; Wayne Oldford

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...