skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

用於分析和合成複雜知識表示的系統和方法
SYSTEMS AND METHODS FOR ANALYZING AND SYNTHESIZING COMPLEX KNOWLEDGE REPRESENTATIONS

Ihab Francis Ilyas IF ; Peter Joseph Sweeney Pj ; Anne Jude Hunt Aj ; Alexander David Black AD

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...