skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

DISPOSITIF, PROCÉDÉ ET INTERFACE UTILISATEUR GRAPHIQUE POUR GÉRER DES APPLICATIONS LOGICIELLES SIMULTANÉMENT OUVERTES
DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANAGING CONCURRENTLY OPEN SOFTWARE APPLICATIONS

Chaudhri, Imran

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...