skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Gebärdenanzeige zur Auswahl von graphischer Objekte.
Indicateurs gestuels pour sélectionner des objets graphiques.
Gestural indicators for selecting graphic objects

Saund, Eric ; Moran, Thomas Patrick ; Becker, Craig David

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...