skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mehrnutzerdatenübermittlungssystem.
Système de communications de données à usagers multiples.
A multi-user data communication system

Bly, Sara A ; Farrand, Brady A ; Hodges, Jeffery D ; Kupfer, Michael D ; Lewis, Brian T ; Maybury, William J ; Tallan, Michael L ; Tom, Stephen B

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...