skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

possible high Nb/Ta reservoir in the continental lithospheric mantle and consequences on the global Nb budget – Evidence from continental basalts from Central Germany

Pfänder , Jörg A. ; Jung , Stefan ; Münker , Carsten ; Stracke , Andreas ; Mezger , Klaus

Geochimica et cosmochimica acta, 2012, Vol.77, pp.232-251 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7037

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...