skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

SYSTEME DE TRAITEMENT DE TRANSACTIONS COMPORTANT UN TERMINAL PERSONNEL PORTATIF
SYSTEM FOR HANDLING TRANSACTIONS INCLUDING A PORTABLE PERSONAL TERMINAL

Hale, William J ; Horst, William R ; Creech, Arthur R., Jr

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...