skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

PCCs, neo-liberal hegemony and democratic policing

Turner, Liz

Safer Communities, 07 January 2014, Vol.13(1), pp.13-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1757-8043 ; E-ISSN: 2042-8774 ; DOI: 10.1108/SC-07-2013-0016

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...