skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Podcast search: user goals and retrieval technologies

Jana Besser ; Martha Larson ; Katja Hofmann

Online Information Review, 2010, Vol.34(3), p.395-419 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/14684521011054053

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...