skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Economic nationalism and cosmopolitanism

Tae Lee, Kyung ; Lee, You-Il ; Lee, Richard

European Journal of Marketing, 06 May 2014, Vol.48(5/6), pp.1133-1158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-0566 ; E-ISSN: 1758-7123 ; DOI: 10.1108/EJM-02-2011-0068

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...