skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Running user studies with crowd workers

Mcinnis, Brian ; Leshed, Gilly

Interactions, 23 August 2016, Vol.23(5), pp.50-53 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-3449 ; DOI: 10.1145/2968077

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...