skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

PLATEAUS NOT SUMMITS: REFORMING PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT IN AFRICA

Peterson, Stephen Bovard

Public Administration and Development, August 2011, Vol.31(3), pp.205-213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0271-2075 ; E-ISSN: 1099-162X ; DOI: 10.1002/pad.601

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...