skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

“ Fantomina” and Other Works by Eliza Haywood, and: Beyond Spectacle: Eliza Haywood’s Female Spectators by Juliette Merritt

Thompson, Helen

The Scriblerian and the Kit-Cats, 2005, Vol.38(1), pp.143-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0190-731X ; E-ISSN: 2165-0624

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...