skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Recommendation sources on the intention to use e-books in academic digital libraries

Lin, Chiun-Sin ; Tzeng, Gwo-Hshiung ; Chin, Yang-Chieh ; Chang, Chiao-Chen

The Electronic Library, 16 November 2010, Vol.28(6), pp.844-857 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640471011093534

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...