skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

e-Readers, Our Readers, and Electronic Collections: A Pilot Study at a National Laboratory Library

Pollock, Danielle E

Serials Review, 01 September 2012, Vol.38(3), pp.188-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7913 ; E-ISSN: 1879-095X ; DOI: 10.1080/00987913.2012.10765456

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...