skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Resource discovery through social tagging: a classification and content analytic approach

Dion Hoe-Lian Goh ; Alton Chua ; Chei Sian Lee ; Khasfariyati Razikin

Online Information Review, 2009, Vol.33(3), p.568-583 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/14684520910969961

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...