skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Scholarly and professional journals in the digital environment

David Nicholas

Records Management Journal, 2010, Vol.20(3), p.291-300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-5698 ; DOI: 10.1108/09565691011095319

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...