skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Are books becoming extinct in academic libraries?

Pauline Dewan

New Library World, 2012, Vol.113(1/2), p.27-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0307-4803 ; DOI: 10.1108/03074801211199022

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...