skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The use and future of electronic books in academic institutions in Nigeria

Bassil Ebiwolate Posigha

The Electronic Library, 2012, Vol.30(6), p.796-808 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640471211282118

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...