skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Information seeking behaviors of music students

Kirstin Dougan

Reference Services Review, 2012, Vol.40(4), p.558-573 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; DOI: 10.1108/00907321211277369

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...